WB Project: Zhengzhou, China-Gef-World Bank Urban Transport Partnership Program (P090335)

    China-GEF-World Bank Unban Transport Partnership Project

    GEF Grant No.:TF092489-CN

    Project No.:P090335

     

    Research "Zhengzhou Task 11 Urban railway experimental line 3 in Zhengzhou", Aug 2014, and "Zhengzhou Analysis of Potential Effect of Public Transportation in Zhengzhou", Feb 2015.